effectieve-leermethodes

De meest effectieve online leermethodes voor E-learning

Er is veel – theoretische – kennis beschikbaar over effectieve leermethodes voor E-learning. Maar net zoals bij een bedrijfs-, of learning & development strategie hoeft de theorie niet overeen te komen met de praktijk. Het blijft altijd maatwerk en het is daarnaast belangrijk om je eigen visie – en soms zelfs overtuiging wat het beste werkt – te volgen.

Want zelfs de wetenschappers achter bepaalde leerstromingen zijn het niet met elkaar eens. Maar dat wil niet zeggen dat je niet gebruik kunt maken van een combinatie van leerstromingen. Daarom begint dit artikel met de basisuitleg van de 7 meest gebruikte leermethode theorieën die trouwens zowel online als offline gehanteerd worden.

De top 7 theorieën over leren

Wetenschappelijke studies over leren zijn pas begin vorige eeuw begonnen. Vanaf dat moment begonnen de meningen uiteen te lopen en ontstonden er geleidelijk aan 7 theorieën over leren. Dit zijn de 7 voornaamste stromingen:

1. Behaviorisme

Het behaviorisme – vrij vertaald betekent dit gedragsleer – is een van de eerste wetenschappelijk beschreven leertheorieën. Al snel werd behaviorisme begin vorige eeuw de meest aanvaarde manier van leren.

Een van de grondleggers is Thorndike en hij beweerde dat je mensen kunt trainen in gedrag door positief en gewenst gedrag te belonen. Door dit te herhalen wordt het een gewoonte en kun je ‘negatief’ gedrag beïnvloeden.

Zijn tijdgenoot genaamd Skinner voegde hier deeltaken aan toe, zodat niet in een keer een compleet gedrag veranderd hoefde te worden. Met kleine stapjes leert iemand wenselijk gedrag.

Behaviorisme toepassen binnen E-learning

Een praktisch voorbeeld van behaviorisme binnen E-learning is studenten te vragen iets te tekenen, schrijven of zichzelf op film op te nemen. Door hier positieve feedback op te geven kan tekenen, schrijven of jezelf filmen een fijne gewoonte worden. Ook voor mensen die daarvoor geen positieve associatie met deze activiteiten hadden kan dit werken.

2. Cognitieve psychologie

Decennia later ontstond er een stroming die wetenschappelijk kon onderbouwen dat mensen graag kennis tot zich nemen en daarvan kunnen leren. Kennis kan vervolgens ook het gedrag beïnvloeden.

Mensen die deze stroming aanhangen geloven dat tekstboeken en passief luisteren naar een docent de ultieme manier van kennisoverdracht is.

Cognitieve psychologie toepassen binnen E-learning

Een praktisch voorbeeld van cognitieve psychologie binnen E-learning is om leerlingen naar audio of videofragmenten te laten luisteren of teksten te laten lezen en vervolgens een toets af te nemen.

Deze toets kan zowel in open vraagvorm plaatsvinden als door middel van multiple choice vragen.

3. Constructivisme

In opvolging van de cognitieve psychologie aanhangers, ontstond er eind vorige eeuw een stroming die geloofde in het constructivisme. Mensen zouden geen passieve ontvangers van informatie zijn, maar er hun eigen ideeën over vormen. We construeren als het ware onze eigen werkelijkheid door hoe wij informatie interpreteren.

Constructivisme toepassen binnen E-learning

Een praktisch voorbeeld van constructivisme binnen E-learning is om studenten te vragen wat ze van de cursus of leerstof begrepen hebben. Antwoorden zijn niet goed of fout, want ze geven slechts inzicht in hoe de student de informatie geïnterpreteerd heeft. Dit laatste geeft de mogelijkheid aan de docent (of het E-learning platform) om daar op voort te borduren.

4. Sociale leertheorie

Albert Bandura kwam kort na de introductie van het constructivisme met een ander inzicht. Zijn uitgangspunt was, dat kinderen leren door hun ouders en sommige anderen na te doen, en dat dit mede veroorzaakt wordt door sociaal wenselijk gedrag.

Hiervoor is wel een positief rolmodel nodig. Oftewel autoriteiten die iets positief doen waar de student iets van wil leren. Intrinsieke motivatie en een (sociale) omgeving waar een student zich graag mee associeert is een vereiste om op deze manier leren eenvoudiger te maken.

De sociale leertheorie toepassen binnen E-learning

Een praktisch voorbeeld van de sociale leertheorie binnen E-learning is om sociaal wenselijke personages te beschrijven en die bijvoorbeeld in lastige situaties te plaatsen. Door vervolgens aan de student te vragen hoe de persoon zou reageren, leert de student nieuwe inzichten en gedrag.

5. Ervaringsleren

Ervaringsleren is een wetenschap die, anders dan het woord doet denken, niet gaat over eenvoudigweg ervaringen op doen. Het gaat over betrokkenheid bij het leerproces. Deze wetenschap en stroming gaat er vanuit dat je als docent niemand iets kunt leren. Je kunt het leerproces hooguit faciliteren.

Studenten moet zelf iets willen ontdekken en daar is ook nog een veilige omgeving voor nodig. Een van de grootste voorstanders van deze theorie is Carl Rogers. Hij gelooft dat mensen van nature geneigd zijn om te willen leren.

Ervaringsleren toepassen binnen E-learning

Een praktisch voorbeeld van de ervaringsleren binnen E-learning is om studenten een ruime keuze te geven aan onderwerpen om te leren. Niets moet en alles mag. Daarnaast is online interactie belangrijk, omdat de leerling kritische vragen wil kunnen stellen. Een verscheidenheid aan interactieve webinars of virtual classrooms sluit erg goed aan op ervaringsleren.

6. Meervoudige intelligenties

Dat de ene beter is in rekenen en de ander in tekenen dat weten de meeste mensen wel. Howard Gardner heeft hier een leertheorie van gemaakt, die uitgaat van de verschillende intelligenties – of inzichten – van mensen. Bijvoorbeeld taal, wiskundig-, ruimtelijk inzicht, muzikale, sociale en lichamelijke intelligentie.

Daar komt ook de term meervoudige intelligenties vandaan, want volgens de wetenschapper en psycholoog kun je niet spreken over 1 soort intelligentie. De meeste mensen kunnen of begrijpen een bepaald aspect binnen dit intelligentie spectrum niet en zullen dat ook niet (of slechts zelden) kunnen of begrijpen.

Meervoudige intelligenties toepassen binnen E-learning

Een praktisch voorbeeld van meervoudige intelligenties binnen E-learning is om studenten door een eenvoudige toets eerst op basis van hun intelligentie te categoriseren.

7. Gesitueerde leertheorie en praktijkgemeenschap

Een stroming die ook pas de afgelopen decennia is ontstaan heet ‘gesitueerde v leertheorie en praktijk gemeenschap’. Dat is een hele mond vol, maar komt er in essentie op neer dat mensen het meeste en meest eenvoudig leren in groepsverband. Binnen een vertrouwde gemeenschap leer je, volgens de psychologen en wetenschappers Jean Lave en Etienne Wenger, die hier een drijvende kracht achter zijn, het meeste.

De theorie stuurt aan op samenwerken en in groepsverband nieuwe dingen leren. Met elkaar en door elkaar.

Gesitueerde leertheorie en praktijk gemeenschap toepassen binnen E-learning

Een praktisch voorbeeld van gesitueerde leertheorie en praktijk gemeenschap binnen E-learning is om studenten in groepsverband een casus te laten oplossen. Omschrijf een scenario en/of dilemma en vraag aan de groep om online alle overwegingen in te voeren.

Vervolgens moet de meerderheid van de groep het eens zijn over de gekozen oplossing. Door de oplossing met een trainer of facilitator te bespreken, leert iedereen nieuwe inzichten. Hierbij is het wel belangrijk dat trainers en facilitators een sfeer van vertrouwen creëren.

effectieve-leermethodes

 

Hoe maak je een keuze voor de meest effectieve leermethode binnen een E-learning platform?

Niemand heeft alle wijsheid in pacht. Zeker niet als het gaat om kennisoverdracht of laten leren. Maar wat we wel weten is dat lijstjes en regels tot je nemen en daar een toets over krijgen met goede en foute antwoorden niet de meest effectieve vorm is. Er is nog zoveel meer mogelijk. Daarbij kun je gebruik maken van bovenstaande wetenschappelijk onderbouwde leermethodieken, maar er is meer.

Didactische specialisten weten daar natuurlijk heel veel van, maar die weten niet wat er technisch mogelijk is. Techniek kan namelijk ook helpen om mensen te verleiden of te helpen om te leren. Wat denk je van bijvoorbeeld een simpele AI technologie (Artificial Intelligence) waarbij het platform automatisch leert of iemand meer auditief of visueel is ingesteld? Of de technologie waarbij vragen eenvoudiger worden als een student signalen vertoont dat hij of zij het er moeilijk mee heeft?

De keuze voor de meest effectieve leermethode binnen een E-learning platform kun je niet meer neerleggen bij de afdeling HR, trainers, didactische specialisten of techneuten. Dat is een samenwerking tussen verschillende disciplines. Meestal heb je daar externe hulp bij nodig. Zo niet, dan is de kans groot dat je een investering doet waarbij de potentiële effectiviteit niet optimaal benut wordt.

Het belang van een Learning & Development strategie

Je kunt niet alles weten. Zelfs de allerbeste trainers, docenten, consultants en adviseurs weten niet alles. Daarom is het belangrijk om te weten, en te kunnen meten, wat je wilt bereiken en of dat aan het lukken is. Een Learning & Development strategie is hier een essentieel fundament voor.

Deze beschrijft welke kennis, kunde en dus ook skills je binnen je onderneming wilt hebben. Maar ook hoe je dat wilt bereiken. Door hier meetbare KPI’s aan te koppelen weet je binnen korte tijd of de leer- en ontwikkelstrategie werkt en waar eventuele aanpassingen nodig zijn.

Het mooie aan een goed opgezet E-learning platform is dat je niet vast zit aan 1 manier van laten leren. Je kunt eenvoudig nieuwe modules of leermethodieken toevoegen of bestaande modules aanpassen.

leren_leren_om_te_leren

 

De beste E-learning leermethode is leren leren om te leren

De meest recente stroming binnen de leermethodieken wetenschap is leren leren om te leren. Binnen alle voorgaande theorieën is namelijk weinig rekening gehouden dat mensen misschien zelf niet weten hoe ze kunnen leren te leren. Ook al is de meerderheid het eens dat mensen van nature nieuwsgierig zijn, kan er een kern van waarheid in zitten dat we soms niet weten hoe we leren moeten doen.

Hoe ouder we worden, hoe eenvoudiger – of gemakkelijker – het wordt om te blijven denken en doen zoals we het altijd al deden. We verleren misschien wel het leren.

Dit leerconcept vraagt om het oproepen van nieuwsgierigheid in de grootste vorm. Het vraagt om motivatie oproepen. Niet vertellen wat je moet doen, ook niet hoe, maar beginnen met waarom het leuk, interessant of fijn kan zijn.

Als dat bereikt is, dan hoef je niet meteen te beginnen met kennisoverdracht over een specifiek onderwerp, maar kun je proberen iemand te laten leren wat leren is. Wat de voordelen van leren om te leren zijn en hoe fijn het kan zijn om te leren.

Wie weet welke mogelijkheden dit gaat bieden? Maar een ding is zeker. E-learning kan daar zeker onderdeel van zijn en aan bijdragen…

Back To Top